Generální partner

Šestá konference Hydroanalytika 2015

Po prvních konferencích v letech 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 se v září 2015 uskutečnila šestá konference ve dnech 15. a 16. 9. 2015 v Hradci Králové, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, odborná skupina pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti a vzdělávacích akcí pro laboratoře. Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí „Hydrochémia“. Odbornými garanty byli Mgr. Alena Čapková a Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

O úspěšnosti této konference svědčí to, že se konference zúčastnil opět velký počet pracovníků zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 18 přednášejících a bylo vystaveno 6 posterů. Konference trvala 2 dny.

Ze začátku účastníci konference byli informování o tom, jak řešit výskyt pesticidních látek ve vodách v souladu s platnou legislativou, další přednášky se týkaly nových trendů ve sledování kvality hydrosféry, nových norem pro analýzu vod a novinek v akreditaci laboratoří – kam směřuje akreditace v příštích letech. Dále následovala skupina přednášek o vzorkování vod s využitím mobilní aplikace, sledování nitrifikace na ČOV Liberec, přednášky týkající se využití robotického analyzátoru při analýzách vod, stanovení ukazatelů vod (CHSKCr, BSK5, dusičnanů) a nejistot měření. Další přednášky byly věnovány stanovení drog v odpadních vodách, středně těkavých látek ve vodách a metod pasivního vzorkování pro sledování polutantů ve vodách.

Jak ukázala anketa po skončení konference, její účastníci se zájmem vyslechli nejenom úvahy o analytických metodách, ale i poznatky v oblasti akreditace.

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální hydroanalytické konference se těší oblibě v odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude i u konference Hydroanalytika 2017, opět tradičně v Hradci Králové.

Alena Nižnanská
CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856 14
155 00 Praha 5
tel/fax +420 224 453 124
mobil +420 777 970 693

 

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace