Generální partner

Druhá konference Hydroanalytika 2007

Po úspěšně první konferenci v roce 2005 se v září 2007 uskutečnila druhá konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Odborná skupina pro analýzy a měření AČE ČR a společnost Cslab s.r.o., akreditovaný organizátor zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře. Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí Hydrochémia. Odbornými garanty byli Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc., Mgr. Alena Čapková a Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Konference se zúčastnilo 187 účastníků a vystoupilo 28 přednášejících. Protože většina nařízení a vyhlášek týkajících se vodního hospodářství úzce souvisí s používanou analytickou metodikou vystoupil na konferenci i zástupce MŽP s informací, ve kterých oblastech hydroanalytiky je nutné zlepšovat jak metody stávající, tak i vypracovávat metody nové. Náplň konference se týkala akreditací laboratoří, metrologie, zkoušením způsobilosti laboratoří, vypracování nových analytických norem a problémů jednotlivých analytických postupů pro stanovení vybraných ukazatelů jakosti vody a nových postupů. Na druhé konferenci se podařilo zařadit i přednášky týkající se hydrochemie některých vybraných druhů vod, které jsou v popředí zájmu obyvatelstva (bazénové a minerální vody). Anketa ukázala, že tato akce má své oprávnění a těší se širšímu zájmu odborníků. Třetí konference se uskuteční v roce 2009.

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace