Generální partner

Čtvrtá konference Hydroanalytika 2011

 

Po prvních konferencích v letech 2005, 2007 a 2009 se v září 2011 uskutečnila čtvrtá konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře.  Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí „Hydrochémia“. Odbornými garanty byli mgr. Alena Čapková, Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. a doc. Ing. Vladimír Sýkora.

 

O úspěšnosti této konference svědčí to, že se konference zúčastnil opět velký počet pracovníků zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 25 přednášejících a bylo vystaveno 8 posterů. Konference trvala 2 dny.

 

Za začátku konference se zástupce MŽP zabýval některými problémy vodního hospodářství souvisejícími s legislativou. Účastníci konference byli informování o změnách, které vyplývají z novelizace norem ISO týkajících se veličin a jednotek. Další skupina přednášek se týkala zkoušení způsobilosti laboratoří, možnosti logické kontroly výsledků chemického rozboru vody a nejistotám měření. Následovaly přednášky týkající se jakosti bazénových vod a vod v koupalištích. V této souvislosti byla věnována pozornost bromičnanům, jejich zdravotním rizikům a jejich stanovení ve vodách. Další část přednášek byla věnována stanovení sumární koncentrace organických látek, především modifikacím CHSKCr a AOX. Neopomitelnou skupinu organických látek tvoří POP (persistent organic pollutants), kterým je ve světě věnována stále větší pozornost. V tomto směru se přednášející věnovali stanovení některých rezistentních farmak, bromovaných difenyletherů, chloralkanů, polyfluorovaných organických látek a některých pesticidů.

 

Jak ukázala anketa po skončení konference její účastníci se zájmem vyslechli nejenom úvahy o analytických metodách, ale i výsledky chemických rozborů vybraných lokalit přírodních vod a poznatky o vzorkování sedimentů, odpadních a povrchových vod.

 

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální hydroanalytické konference se těší oblibě v odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude i u konference Hydroanalytika 2013, opět tradičně v Hradci Králové.

 

Pavel Pitter

 

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vscht

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace