Generální partner

Třetí konference Hydroanalytika 2009

Po prvních konferencích v letech 2005 a 2007 se v  září 2009 uskutečnila třetí konference, kterou opět pořádaly Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný organizátor zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro laboratoře. Zvolen byl dvouletý cyklus, který by nekolidoval se slovenskou akcí „Hydrochémia“. Odbornými garanty byli mgr. Alena Čapková, Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. a Doc.Vladimír Sýkora CSc.

O úspěšnosti této konference svědčí to, že se konference zúčastnil opět velký počet pracovníků blížící se dvěma stům pracovníků zabývajících se hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 26 přednášejících a bylo vystaveno 11 posterů. Konference trvala dva dny.

Náplň konference se v první části týkala některých terminologických zvláštností v hydroanalytice a hydrochemii, akreditací laboratoří, metrologie, zkoušením způsobilosti laboratoří, nejistot měření, odběru vzorků a přehledu nových hydroanalytických norem ISO, EN a ČSN. Ve druhé části konference byla věnována pozornost vývoji analytických metod pro stanovení vybraných skupin organických látek, zejména pokud se týká nových organických xenobiotik přecházejících v posledních letech do prostředí ve stále se zvyšujícím množství. V tomto ohledu je nutné se zmínit a některých skupinách léčiv, mošusovým látkám novým typům pesticidů a organostannanům. Novinkou byla informace o využití nanočástic kovového železa pro odstraňování specifické kontaminace ze znečištěných vod.

Další část přednášek byla věnována stále aktuálnímu problému vyjadřování sumární koncentrace organických látek stanovením CHSK a TOC a jejich vzájemnému poměru. Oba ukazatele vyjadřují celkovou koncentraci organických látek jiným způsobem. Ukazuje se, že kyslíkové ekvivalenty vyjádřené jako CHSK nejsou zanedbatelné a mají svůj nejenom teoretický, ale i praktický význam. Proto by měly být oba ukazatele stanovovány pokud možno vždy současně, aby bylo možné hodnotit význam jejich poměru a posoudit tak jejich prioritu pro daný typ vody.

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální hydroanalytické konference se těší oblibě v odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude i u konference Hydroanalytika 2011, opět tradičně v Hradci Králové.

Pavel Pitter

Dokumenty

Přihlášení

logo_cslogo_vscht

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace