Generální partner

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci HYDROANALYTIKA 2019, již osmouodbornou konferenci zaměřenou na chemickou analýzu a odběry vzorků vod.Pozornost bude věnována všem druhům vod.

 

Cílem této konference je rozšířit informovanost a zlepšit spolupráci mezi pracovníky hydroanalytických laboratoří, výzkumných pracovišť, škol a správních orgánů tak, aby mohly být zhodnoceny kritické připomínky ke stávajícím normám, nařízením a vyhláškám. 

PROGRAM KONFERENCE 17. 9. – 18. 9. 2019 HRADEC KRÁLOVÉ

(Změna programu vyhrazena) 

17.9.2019

8:30–  10:00

Registrace účastníků

10:00 – 10:15

Zahájení konference

10:15 - 12:00

Odborný program

Šimonová G.,

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Zkušenosti z posuzování

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Klokočníková E., Jankovská M.,Monitoring s.r.o.

Úloha manažera kvality ve vodařské laboratoři

Fremrová L.

SwecoHydroprojekt a.s.

Normy pro analýzu vody

Zuzáková Z., Kabátová J., VavruškováL. , NovákováZ.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

Porovnání průtokové cytometrie s běžně používanými metodami pro kontrolu mikrobiologické a biologické kvality pitné vody

 

12:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 17:30

Odborný program

Z. Cejpková,

Merck spol. s r.o.

Merck&hydroanalytické laboratoře

Ferenčík M., Schovánková J., Stojanová S.

Povodí Labe, statní podnik

Stanovení a výskyt estrogenních hormonů a dalších látek s estrogenním účinkem ve vodách pomocí LC-MS/MS a GC/MS

Halešová T., Václavíková M., Tomešová D.

ALS Czech Republic, s.r.o.

UHPLC-MS/MS analýza a monitoring 1,2,4-triazolu v životním prostředí

Jeligová H., Kotal F., Kožíšek F., Bendakovská L.

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

Výsledky pilotní studie sledování trihalogenmethanů ve vodě veřejných bazénů

Očenášková V., Tušil P., Pospíchalová D.,Marešová D. Chrastina D., Šafránková T., Bohadlová T.

Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M., v.v.i.

Zaměřeno na odpadní vody: výsledky prvního roku řešení projektu Komunální odpadní voda jako diagnostické medium

Bohadlová E., Šafránková T., Očenášková V., Janda V.*

Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M., v.v.i., * VŠCHT Praha

Optimalizace metody stanovení vybraných syntetických drog v komunálních odpadních vodách

 

Bendakovská L., Kotal F., Moulisová A., Jeligová H., Vavrouš A.,

Kožíšek F.

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

Sledování pesticidních látek

ve vybraných vodovodech v průběhu jednoho roku

 

Pospíchalová D., Marešová D., Šafránková T., Očenášková V.

Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M., v.v.i.

Metody stanovení nikotinu a jeho metabolitů a ethylsulfátu v odpadní vodě

 

19:00 – 24:00

Panelová diskuze

Současné trendy v hydroanalytice

18.9.2019

8:30 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 12:00

Odborný program

Medek J.,

Povodí Labe, statní podnik

Současné trendy ve sledování hydrosféry aneb co nového na Labi

Vilímec J.,

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Stanovení organického dusíku

v odtocích z ČOV

Milde D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Nejistota vzorkování – představení pokynůNordtest a Eurachem

Zelený L.

Povodí Vltavy, státní podnik

Nové přístupy ve vzorkování povrchových vod

Kubík M.

Povodí Vltavy, státní podnik

Úskalí odběru technického sněhu

12:00

Ukončení konference

 

  

Plakátová sdělení

Koželuh M., Valešová E.

Povodí Vltavy, státní podnik

Monitoring pesticidů, farmak       a produktů osobní péče v povodí dolní Úhlavy

KujalováH., Černá L., Sýkora V.

Vysoká škola chemicko-technologická

v Praze

Spektrofotometrické stanovení železa metodou s o-fenantrolinem

Milde D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Eurachem – zaměřennaanalytickouchemii v Evropě

 

Organizační pokyny:

1. Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 30. 8. 2019 buď poštou na adresu: CSlab spol. s r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 (tel. 224 453 124, 777 970 693), nebo faxem na číslo 224 453 124, nebo elektronicky na adresu prihlasky@cslab.cz.

Prosíme, aby zájemci, kteří vyplnili první cirkulář vyplnili a poslali i druhou přihlášku. Děkujeme. 

 

2. Vložné pro účastníka konference (včetně autorů)

Cena, zahrnující organizační náklady, sborník a vydání osvědčení o účasti na konferenci, činí 3.900,- Kč (na oba dny) nebo 2900,- Kč (17. 9. 2019) nebo 1800,- Kč (18. 9. 2019) za osobu a je splatná bankovním převodem před zahájením konference. Uvedená cena je bez ubytování a stravování.

 

Vložné:

Celkem

Bez DPH

DPH (21%)

Pro účastníky

 (oba dny)

3.900,- Kč

3223,- Kč

677,- Kč

Pro účastníky

jen 17. 9. 2019

2.900,- Kč

2.397,- Kč

503,-Kč

Pro účastníky

jen 18. 9. 2019

1.800,- Kč

1.488,- Kč

312,- Kč

Pro vystavovatele

 

 

 

Stolek, panel

8.470,- Kč

 7.000,- Kč

1470,- Kč

Vložení materiálůdo tašek

2.420,- Kč

2.000,- Kč

420,- Kč

Dodání materiálu do tašek nejpozději do 10. 9. 2019 do sídla firmy CSlab spol. s r.o.

Studentům řádného či doktorandského studia poskytujeme slevu na vložném 20%.

 

3. Vložné laskavě uhraďte:

na účet CSlab spol. s r.o.

Částka:                      3.900,- Kč nebo 2.900,- Kč nebo 1.800,- Kč viz. bod 2

IČ:                            271 12 969               DIČ:  CZ271 12 969

Bankovní spojení:     Fio banka, a.s.

Číslo účtu:                2800677393/2010

Variabilní symbol:    IČ organizace účastníka

IBAN:                       CZ7620100000002800677393

SWIFT/BIC:              FIOBCZPPXXX

 

4. Na základě vyplněné přihláškyobdržíúčastníci u registrace sborník přednášek a osvědčení o účasti. Podpisem a odesláním přihláškyúčastník a vysílající organizace souhlasí s organizačními pokyny a cenou včetně zajištěného oběda viz bod číslo 9. Daňový doklad Vám bude zaslán poštou.

 

5. Účast na konferenci nepotvrzujeme, zprávu Vám pošleme v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

 

6. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník a daňový doklad zašleme.

 

7. Ubytování:

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Když se budete hlásit na ubytování do Nového Adalbertina, hlaste se přes email recepce@noveadalbertinum.cz

 

8. Možnosti prezentace:

- přihlášené přednášky (maximální rozsah 25 min)

-firemní prezentace - pronájem stolku, rozdávání letáků (viz přihláška pro vystavovatele).

 

9. Doprava do místa konference a parkování

http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove

Parkování je možné v parkovacím domě RegioCentrumhttp://www.isphk.cz/pd-regiocentrum.php

 

Důležitý termín: 30. 8. 2019 uzavření závazných přihlášek na konferenci. 

 

Online přihláška

Přihlášení

logo_cslogo_vschtlogo_czwa

Pražské vodovody a kanalizace vohk Merck Severočeeské vodovody a kanalizace